Nyhedsbrev Kultur og Fritid 2022

Nyhedsbrev Kultur og Fritid 2022

04-01-2022, 05:21 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

KULTUR OG FRITID - Nyhedsbrev - Januar 2022

 

To skridt frem og et skridt tilbage og en masse skridt på stedet 
Sådan tror jeg, at vi er mange i foreningsdanmark, der føler det lige nu. Lige som foreningslivet var ved at komme op i gear, og vi nærmede os om ikke normale tilstande, så dog tilstande, der giver håb for fremtiden, så kom der lige før jul nye restriktioner og anbefalinger, som rammer spredt: Det almindelige foreningsliv kunne i første omgang fortsætte, men blev anbefalet at lukke ned frem til den 5. januar, mens aftenskolerne er helt lukket ned til 17. januar.
 
I dette nyhedsbrev kan I læse om, at Varde Kommune også i 2022 giver 100% refusion til træner/lederuddannelse, at medlemstilskuddet er forhøjet til 140 kr. i 2022 og at der kommer en ny model for foreningernes leje af hallerne i Varde Kommune – det sidste betyder også, at den erklæring, som foreninger og haller har skullet udfylde i denne sæson, afskaffes fra den kommende sæson.
 
I 2022 har vi også fået et nyt Udvalg for Kultur og Fritid, som heldigvis består af en masse gengangere fra sidste udvalg. Det sikrer, at vores politikere allerede fra dag 1 har en masse viden om lige præcis kultur, idræt og fritid i Varde Kommune. Det giver kontinuitet og mulighed for at arbejde med indsatser over flere byrådsperioder som fx Danmarks bedste foreningskommune. Som I nok kunne høre i den overståede valgkamp, så ligger foreningernes trivsel politikerne højt på sinde, så alle indspark, modspark og kreative benspænd fra foreningslivet modtages med kyshånd. Her er det vigtigt at understrege, at I bruger de fire råd, som er foreningernes officielle talerør i forhold til udvalg og forvaltningen. Dem kan I også læse meget mere om.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god start på det nye år.

Med venlig hilsen
 
Karsten Rimmer Larsen
Kultur og Fritidschef

 

Nyhedsbrevet, der holder foreninger opdateret på
Kultur og Fritidsområdet i Varde Kommune

 

Nye takster for medlemstilskud og træner- og lederuddannelse

Udvalget for Kultur og Fritid fastsatte på deres decembermøde taksterne for 2022 på henholdsvis medlemstilskud, samt refusionssats for træner- og lederuddannelse.
 

Medlemstilskuddet til børn og unge for 2022 blev fastholdt på 130 kr., men grundet COVID-19 gives der i 2022 et ekstraordinært tillæg på 10 kr. Medlemstilskuddet i 2022 udgør derfor samlet 140 kr. pr. medlem under 25 år.

Det blev også besluttet at fastholde fuld refusion på træner- og lederuddannelser. i 2022. 
 

Har du spørgsmål til medlemstilskud eller refusion af udgifter til træner- og lederuddannelser så kontakt Berith Andreasen på mail: bera@varde.dk eller tlf. 7994 7270.

  

Nye regler for lokalebooking og -tilskud i de selvejende idrætshaller 
På baggrund af en indstilling fra den nedsatte arbejdsgruppe vedtog Udvalget for Kultur og Fritid på deres møde i december en række ændringer, der vedrører foreningernes brug af de selvejende haller i Varde Kommune.
Den nedsatte arbejdsgruppe består af repræsentanter fra idrætshallernes ledelse og ansatte, Varde Idrætsråd og Kultur og Fritidsafdelingen, og har haft til formål at udarbejde forslag til en revideret model for lokalebooking og -tilskud, som minimerer mulighederne for misbrug og misforståelse uden at medføre en øget administrativ byrde. 

Beslutningen medfører nogle ændringer, der overordnet kan opdeles i to temaer om henholdsvis fleksibilitet i booking og afregning og tydelighed om roller og ansvar.

Fleksibilitet i booking og afregning
Med henblik på at skabe en fleksibilitet og administrativ let model, der baserer sig på foreningernes behov, er følgende vedtaget i relation til booking og afregning af lokaletilskud:

 1. Der fastholdes en efterspørgselsbaseret model, der afspejler foreningernes behov for lokaler, og giver idrætshallerne incitament for at udvikle sig i forhold til foreningernes behov.
 2. Sæsonbookinger opdeles i to ved årsskiftet, så man taler om en efterårs- og forårssæson. I sæsonen har foreningerne mulighed for at opsige deres sæsonbooking med en måneds varsel. I opsigelsesperioden kan der stadig søges lokaletilskud. For de resterende afbookede timer i den indeværende forårs- eller efterårssæson modtager idrætshallen et mindre genudlejningstilskud, der understøtter hallens arbejde med at få genudlejet de afbookede timer.
 3. Der tillades fortsat en opkrævningsmodel, hvor hallerne afregner lokaletilskud direkte med forvaltningen på foreningernes vegne, så foreningernes likviditet ikke belastes og den administrative byrde holdes på et minimum.

 
Tydelighed om roller og ansvar
For at sikre, at der er klarhed over reglerne for lokalebooking og -tilskud tages følgende skridt for at sikre tydelighed omkring roller og ansvar:

 1. Kommunens retningslinjer for lokalebooking og –tilskud opdateres med både en quickguide og en udførlig og udtømmende beskrivelse af, hvordan haller og foreninger skal forholde sig til en række tvivlsspørgsmål mht. lokaletilskud.
 2. Forvaltningen deltager i hallernes timefordelingsmøder i 2022 og 2023 for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål omkring booking og lokaletilskud.
 3. Forvaltningen udarbejder retningslinjer for, hvilke informationer, der skal være indeholdt i de opkrævninger for lokaletilskud, som hallerne opkræver på vegne af foreningerne, så det er tydeligt, hvilke tider det drejer sig om.

Ovenstående tiltag vil gælde i samtlige selvejende haller og træder i kraft fra efterårssæson 2022. Indførslen af tiltagende medfører også, at de midlertidige erklæringer for sæsonbooking for haller og foreninger afskaffes.

Der vil løbende komme informationer om ændringerne.

Har du spørgsmål til de nye regler eller processen generelt, så kontakt Bo Villumsen på mail: bovi@varde.dk eller tlf: 7994 7845 

  

Varde Kommune er en af landets bedste for friluftsliv
Friluftsrådet har på baggrund af en analyse af forudsætningerne for og kommunernes indsats lavet en vurdering af Danmarks bedste friluftskommuner. Varde Kommune placerer sig flot som den tredje bedste friluftskommune i Danmark.
 
Undersøgelsen har kigget på både forudsætninger for friluftsliv i kommunen, herunder tilgængelige naturarealer og kystlinjer, samt på kommunens indsats for friluftsliv. Sidstnævnte dækker blandt andet over friluftsfaciliteter, ruter og mærkninger i kommunerne, samt kommunalt ejede friluftsfaciliteter mv.
 
I alt vurderer undersøgelsen kommunerne på 12 forskellige variabler. Varde Kommune ligger over middel i 11 variabler og i top-10 på 6 af de 12 variabler. Det giver henholdsvis en placering som den kommune med næstflest placeringer over middel (delt med Viborg Kommune) og en placering som kommunen med tredje flest placeringer på top-10. Samlet set placerer det, som nævnt, Varde Kommune som den tredje bedste friluftskommune i Danmark.
 
Rudin Rignagel, der er formand for Fællesrådet og formand for DDS Ølgod ser også positivt på placeringen: ”Vi ved godt, at vi som spejdere har gode muligheder for at dyrke vores interesse i Varde Kommune. Men at forholdene for friluftsliv generelt er så gode sammenlignet med andre kommuner, er alligevel overraskende”. Han fortsætter: ”Jeg tænker, at det er oplagt, at vi benytter denne resurse og får endnu flere med på friluftsaktiviteter”.
 
Du kan læse Friluftsrådets rapport, der beskriver undersøgelsen, hvor Varde Kommune placerer sig som landets tredje bedste, her.
 
Varde Kommune arbejder løbende for at forbedre borgernes adgang til gode oplevelser i naturen. Eksempelvis arbejdes der for at forbedre forholdene omkring Nysø, hvor en nyetableret vinterbadeklub gerne vil have faciliteter, så de kan klæde om og få varmen efter det kolde gys. Ved den genoprettede Holme Å samt området ved Karlsgårde Sø er der gang i en proces, som skal skabe gode rammer for det rekreative friluftsliv.
 
Har du spørgsmål til de nævnte projekter eller placeringen på Friluftsrådets undersøgelse, så kontakt endelig Bo Villumsen på mail bovi@varde.dk eller til: 7994 7845

  

De fire foreningsråd i Varde Kommune
I Varde Kommune har vi fire råd, der hver repræsenterer foreningerne i de forskellige dele af kultur- og fritidsområdet.
Rådene benyttes af forvaltningen som sparringspartner og hørringsorgan ved sager, der berører det foreningsområde, som de repræsenterer. Men rådene har også mulighed for at fremføre sager eller emner, som de mener bør adresseres. Det kan de blandt andet gøre på deres årlige dialogmøder med Udvalget for Kultur og Fritid.
 
De fire råd har været initiativtagere til en række forskellige tiltag, der gavner det foreningsområde, som de repræsenterer. Følgende er eksempler på dette:

 1. Aftenskolerådet har for at understøtte udviklingen hos aftenskolerne etableret VAR Puljen til nye aktiviteter og uddannelse af undervisere. Som navnet antyder, kan aftenskolerne i kommunen søge tilskud til opstart af nye aktiviteter og uddannelse af deres undervisere.
 2. Idrætsrådet har været dybt involveret i processen med udarbejdelse af forslag til en ny model for lokalebooking og -tilskud gældende for de selvejende haller i Varde Kommune og de foreninger, der benytter dem. I processen har de i samarbejde med repræsentanter fra hallerne og forvaltningen forsøgt at udarbejde en model, der skaber bedre forhold for foreningerne, samtidig med at risikoen for snyd minimeres og der ikke følger en øget administrativ byrde. Modellen træder i kraft fra indendørssæsonen 22/23. 
 3. Fællesrådet har for at understøtte udviklingen i deres foreninger afholdt workshops, der blandt andet sætter fokus på sårbare unge og konflikthåndtering i foreningslivet. Her har inviterede eksperter skabt refleksion over bagvedliggende årsager og givet værktøjer, som foreningerne kunne anvende i deres hverdag.
 4. Kulturelt råd har haft fokus på at udbrede kendskabet til de mange kulturelle tilbud, der er i kommunen. Derfor har de udviklet en app, kaldet Kulturen i Varde, hvor man kan se de aktuelle begivenheder. Rådet har også planer om at udarbejde en form for kulturkort, der viser, hvor i kommunen kulturen er særligt stærk, samt udarbejdelse af en værktøjskasse, der kan hjælpe nye kulturelle foreninger i gang.

 
Rådene er organiseret efter samme demokratiske struktur, som vi kender fra almindelige foreninger. De fire råd vil derfor afholde ordinært årsmøde inden april. På årsmødet vil du kunne høre om rådenes økonomi, aktiviteter mv. samt have mulighed for at stille op til en plads i rådets bestyrelse.
 
Du kan kontakte de enkelte råd via følgende:

 1. Aftenskolerådet: Formand Troels Lorenzen, på tlf.  21434148/40736033 eller mail: sydvest@lof.dk.
 2. Idrætsrådet: Forkvinde Dorthe Holm Jakobsen på tlf. 3086 5383 eller mail: dortheholmjacobsen@gmail.com  
 3. Kulturelt råd: Formand Erik Dyhr på mail: erik@dyhrthomsen.dk
 4. Fællesrådet: Formand Rudin Rignagel, på mail: kontakt@vardefaellesraad.dk

 
Har du spørgsmål til rådene generelt, så kontakt Julie Jakobsen på mail: julj@varde.dk eller tlf.: 7994 7393.

  

Hjemmeside skal hjælpe med COVID-19 retningslinjer og anbefalinger
COVID-19 spiller igen i år en rolle for kultur- og fritidslivet. Sidst år skiftede retningslinjerne nærmest ugentligt og vi og nationale organisationer udsendte læssevis af mails for at holde jer foreninger opdateret. For ikke at oversvømme jeres indbakker igen i år, benytter vi os af en anden strategi, hvor informationerne vil være tilgængelige on line, så I kan hente dem, når I har brug for dem.
 
Derfor vil vi sørge for at Varde Kommunes hjemmesidehele tiden er opdateret i forhold til nyeste retningslinjer og anbefalinger relateret til foreningsaktiviteter.

Derudover kan vi anbefale at kigge på artiklerne ”10 spørgsmål til Coronapas” og ”nye Corona anbefalinger”, der begge er udarbejdet af Kulturministeriet i samarbejde med DIF og DGI. Du finder begge artikler på Varde Kommunes hjemmeside. 
 
Vi håber, at den opdaterede side kan hjælpe jer foreninger, så vi sammen og så vidt muligt inden for retningslinjerne kan holde gang i foreningsaktiviteterne.
 
Har du spørgsmål til COVID-19 retningslinjerne generelt, så kontakt endelig Julie Jakobsen på mail: julj@varde.dk eller tlf.: 7994 7393.

  

Mental sundhed er noget, vi skaber i fællesskab
Den mentale sundhed - at have det godt, trives og fungere i hverdagen er lige så vigtig for livskvaliteten som fysisk sundhed. Foreningernes fællesskaber spiller naturligt en central rolle for både folks fysiske og mentale sundhed.
 
For at fremme mental sundhed indgår Varde Kommune i det nationale partnerskab, ABC for mental sundhed. ABC for mental sundhed sætter fokus på fremme af den mentale sundhed gennem tre enkle faktorer:

A: Gør noget aktivt
B: Gør noget Sammen
C: Gør noget meningsfuldt
 
Budskabet er, at vi gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan forbedre og styrke vores mentale sundhed og dermed trivsel.
 
DGI er en af partnerne i ABC for mental sundhed. DGI arbejder i den sammenhæng for at styrke fællesskaberne i foreningerne og for at flere til kan blive en del af fællesskaberne i foreningerne. DGI anbefaler fem handlinger, der kan styrke fællesskabet:

1: Udpeg en velkomstvært
2: Start og slut i fællesskab
3: Opdel i grupper på forhånd
4: Lav sjove opvarmningsøvelser
5: Øv jer på at fejle
 
DGI har lavet denne korte video, der fortæller om foreningsfællesskabets betydning for den mentale sundhed og de fem handlinger. Du kan se videoen her
 
Har I spørgsmål til ABC for mental sundhed eller Varde Kommunes indsatser for at højne den mentale sundhed så kontakt endelig Kathrine Biltoft Nielsen på mail: kabi@varde.dk eller på tlf: 79946671

  

Rapport om foreningsrådene i Varde Kommune på trapperne
Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) er i disse år ved at gennemføre en analyse af landets idræts- og foreningssamråd, hvilket for Varde Kommune er de fire foreningsråd.
 
Vifo’s undersøgelse deler sig i to, hvor første del er en national kortlægning og undersøgelse af samrådene. Dette resulterede i rapporten: ”Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet - En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd”. Rapporten, som blev udgivet i februar 2021, kan hentes på Vifo’s hjemmeside.
 
I rapporten kan du blandt andet læse om, hvilken rolle samrådene spiller på det foreningsområde, de repræsenterer, og hvordan de samarbejder med den kommune, som de er hjemmehørende i. Rapporten tegner således et overordnet billede af de forskelle og ligheder, der er mellem rådene på landsplan.
 
Inden for de kommende uger offentliggøres undersøgelsens delrapport to, som går i dybden med samrådene i fire udvalgte kommuner. Varde Kommune er en af disse fire. Denne delrapport giver os mulighed for at få eksterne eksperters vurdering af foreningsrådenes virke i Varde Kommune.
 
Senioranalytiker Malene Thøgersen fra Vifo fortæller: ”Formålet med denne del af vores undersøgelse er at blive klogere på, hvad der skal til for at samrådene kan udleve det demokratiske potentiale, som de kan have”.
Hun fortsætter: ”For at få indblik i hvordan tingene foregår i Varde Kommune, har vi talt med både de fire foreningsråd, forvaltningen og det politiske niveau. Derudover har de lokale foreninger haft mulighed for at besvare et spørgeskema om deres kendskab til og syn på samrådenes rolle.
Det indblik, casestudiet giver, kan ifølge Malene Thøgersen, holdes op mod de nationale tendenser fra Vifo´s sidste rapport og dermed komme mere i dybden med de logikker og sammenhænge, der er i spil. Malene Thøgersen beskriver videre: Vi får dermed et billede af, hvordan samrådenes rolle i Varde Kommune ser ud sammenlignet med samråd i andre kommuner og vi kan samtidigt blive klogere på, hvilke faktorer der har betydning for, hvordan samrådenes rolle som bindeled mellem foreninger og kommune ser ud”.
 
Selvom Vifo endnu ikke er helt i mål med alle analyserne vedrørende Varde Kommune, vil Malene Thøgersen godt løfte sløret for en af de ting, som kendetegner foreningsrådene i Varde Kommune: ”Varde Kommune udmærker sig ved, at mange foreninger kender til foreningsrådene. Men selvom foreningerne kender rådene, er der ikke helt samme klarhed, når det kommer til at vide, hvad rådene laver og hvilken rolle de spiller.
 
Malene Thøgersen forklarer: ”Det er ikke nødvendigvis overraskende, da der ser ud til at være en sammenhæng mellem, hvor lang tid rådene har virket og hvor etableret en position de har. Det tager tid at skabe klarhed over rådenes rolle og funktion og at få forventningsafstemt, hvordan samarbejdet skal se ud. Og da rådene i Varde Kommune trods alt er en nyere konstellation, så er det ikke unaturligt, at foreningsråd, foreninger og forvaltning stadig er ved at finde ud af, hvordan de bedst udnytter samspillets potentiale”.
 
Afsluttende understreger Malene Thøgersen, at der er et stort udviklingspotentiale i Varde Kommune: ”Interviewene giver indtryk af en generel vilje til samarbejdet fra både råd og forvaltning i Varde Kommune. Det tyder på, at  der er mulighed for at udvikle samspillet i en positiv retning, hvis der gøres en lokal indsats for det”.
 
Foruden at undersøge samspillet mellem foreningsråd, foreninger og forvaltning, dykker undersøgelsen også ned i foreningernes orientering og involvering i det tværgående og mere generelle foreningsliv i kommunen.
 
Rapporten: Lokale samråd som brobyggere mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner. Bliver tilgængelig på vifo.dk i løbet af de kommende uger
 
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Bo Villumsen på mail: bovi@varde.dk eller tlf.: 7994 7845

  

Nye videoer skal gøre det nemmere for foreningerne
For at gøre det lettere for foreningerne at klare de administrative opgaver på Foreningsportalen, har vi lavet en stribe selvhjælpsvideoer.  Videoerne, der næsten er færdige, viser og forklarer, hvordan man som forening kommer igennem de forskellige trin, når der skal søges om tilskud, indberettes medlemstal eller foreningens regnskab skal uploades.

Der bliver lavet videoer om følgende emner:
- Sådan logger du på Foreningsportalen
- Ændring af foreningens oplysninger
- Ændring af dine egne oplysninger
- Indberetning af medlemstal
- Fjerne børneattest spærring
- Ansøgning om lokaletilskud
- Ansøgning om medlemstilskud 
- Ansøgning om tilskud til lederuddannelse
- Ansøgning om tilskud til lejrpladser og hytter
- Upload regnskab

Videoerne bliver tilgængelige på foreningsportalen midt i januar, og vil kunne findes under ”offentlige dokumenter”.

Har du spørgsmål til videoerne, så kontakt endelig Julie Jakobsen på mail julj@varde.dk eller tlf. 7994 7393

  

Tema med fokus på aktive seniorer
På baggrund af en opfordring fra en forening indsendt i forbindelse med evalueringen af nyhedsbrevet, som vi gennemførte i efteråret, vil vi i de kommende nyhedsbreve bringe indslag om aktive seniorer. Fokusset på aktive seniorer giver god mening, da både borgere og foreningsmedlemmerne gennemsnitligt bliver ældre og ældre, som vi også beskrev i nyhedsbrevet fra Maj 2021. 

Varde Kommune har i en længere periode fokuseret på at understøtte foreningernes udvikling af nye aktiviteter og tilbud til målgruppen. Det er blandt andet gjort gennem 60PULS, som gennemføres i samarbejde med DGI Sydvest.

Kirsten Christensen fra DGI Sydvest har været i tæt dialog med foreningerne under projektet. Hun udtaler: "Det er dejligt at se, hvordan et lille tiltag kan skabe masser af nye aktive seniorer og masser af fællesskab". Hun fortsætter: "Der er snart ikke den by i Varde Kommune, hvor der ikke er et godt gå-fællesskab".

Kirsten Christensen fortæller videre: "Seniorer er ofte motiverede, hvis aktiviteterne foregår i formiddagstimerne, er udendørs og foregår i lokalsamfundet. Derudover, så er det godt, hvis der er mulighed for at afprøve aktiviteten, inden man melder sig ind"

"Derfor er det også tit nemmere at få helt nye med i en udendørsaktivitet end indendørs.  Barrieren er lavere, når man skal møde op til en gå- eller cykeltur eller anden motion i det fri", afslutter hun.

Vil din forening i gang med aktiviteter for seniorer eller har du spørgsmål til 60PULS, så kontakt Kirsten Christensen på mail Kirsten.christensen@dgi.dk eller tlf. 2122 0175.

  

VAKS i skolernes vinterferie
Traditionen tro vil vi rigtig gerne kunne tilbyde et spændende program med mange aktiviteter for børnene i deres vinterferie. Derfor håber vi, at I som forening har lyst til at byde ind med en aktivitet til et fælles program.
 
I har mulighed for at søge om tilskud til:

 1. et mindre honorar til foreningen
 2. lokaler og materialer,
 3. leje af udstyr m.m.

Som udgangspunkt giver vi ikke tilskud til forplejning.
En mindre deltagerbetaling er ok, hvis det er større aktiviteter – men husk konceptet er, at alle skal have lige mulighed for at deltage.

I kan finde ansøgningsskemaet og mere information om kriterierne på Kultur og Fritids hjemmeside. Der er deadline for ansøgning allerede den 7. januar.
 
Har du spørgsmål til VAKS og ansøgningen om tilskud, så kontakt Lone Mikkelsen på mail: lmik@varde.dk eller tlf.: 7994 7958.

  

Medarbejderprofil: Udvalget for Kultur og Fritid
I anledningen af det veloverstående kommunalvalg i november er dette nyhedsbrevs medarbejderprofil lidt anderledes. I stedet for at sætte fokus på en ansat i Kultur og Fritid, præsenterer vi det nye Udvalg for Kultur og Fritid, som trådte til per 1. januar i år.

Udvalget for Kultur og Fritid har det politiske ansvar for kultur- og fritidsområdet og er dermed også ansvarlige for stort set alt det der vedrører foreningsområdet. 

Udvalget for Kultur og Fritid består de kommende fire år af følgende:

Sandie Eis Ravn - forkvinde - (A) mail: sanr@varde.dk
Lars Teglgaard - næstformand - (V) mail: late@varde.dk
Connie Høj (V) mail: coho@varde.dk
Poul Burgaard (V) mail: poub@varde.dk
Birger Filskov (A) mail: birf@varde.dk
Henrik Kastrupsen (C) mail: hkas@varde.dk
Julie Gottschalk (O) mail: jugo@varde.dk


Udvalget har et ordinært møde hver måned, hvor de behandler aktuelle sager og ansøgninger. I løbet af foråret forventes det også, at Udvalget iværksætter den proces, der skal lede til udformningen af en ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik, som vil sætte retningen for den indeværende valgperiode.

Har du spørgsmål eller andet, som vedrører Udvalget for Kultur og Fritid kan du enten kontakte de enkelte udvalgsmedlemmer direkte på den nævnte mail eller Kultur- og Fritidschef Karsten Rimmer Larsen på mail: kale@varde.dk eller tlf.: 7994 7307.

 

Kommende ansøgningsfrister
Januar
7/1: VAKS i vinterferien
15/1: Eliteidrætspuljen
 
Februar
1/2: Renoveringspuljen og mindre anlægsopgaver (Forbeholdt foreninger, der selv ejer deres klublokaler)

Marts
1/3: Pulje til udendørsanlæg (idrætsforeninger)
 
April
1/4: Medlemstilskud
1/4: Tilskud til lederuddannelse
1/4: Pulje for Kultur-og større idrætsarrangement

Lokaletilskud
Kursus for nye formænd og kasserer
 
Maj
1/5: Åbning for booking af kommunale lokaler til næste sæson
Uge 19: VAKS i sommerferien
15/5: Booking lukkes til behandling af ansøgninger
 
Kursus for nye formænd og kasserer


Løbende
Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje (dog senest 1. movember)
Fritidspas
Idepuljen
Outdoorpuljen
Puljen til børn- og ungeaktiviteter

Du finder mere information om puljerne her

  

Har du spørgsmål eller ideer til nyhedsbrevet så kontakt Bo på tlf. 7994 7845 eller mail: bovi@varde.dk

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies