Afklaring på juridiske forhold ved udvikling af Fritidscenteret

Afklaring på juridiske forhold ved udvikling af Fritidscenteret

28-10-2015, 06:03

Forfatter: Tistrupnews - RSS

Afklaring på juridiske forhold ved udvikling af Fritidscenteret

Dok.nr.:

9436

Sagsid.:

14/14419

Initialer:

bovi

Åben sag

 

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede 12. maj 2015 udviklingsplanerne for Varde Fritidscenter. Udviklingsplanerne blev godkendt og videresendt til Udvalget for Økonomi og erhverv, der 27. maj 2015 besluttede, at der skulle arbejdes videre med at afdække de uafklarede forhold, hvorefter sagen sendes tilbage til udvalget.

 

Forvaltningen har nu modtaget svar fra advokat Kurt Helles Bardeleben, der konkluderer, at det vurderes juridisk muligt at gennemføre inden for kommunalfuldmagtens rammer. Kammeradvokatens notat er vedlagt.

 

Det vurderes derved muligt, at overdrage bygningerne til IFV som beskrevet i vedlagte sagsfremstilling, så de kan danne sikkerhed for den del af om- og tilbygningen, som ikke vedrører den kommercielle del. Dvs. at der fortsat er en klar adskillelse mellem idrætslige- og kommercielle aktiviteter samt den kommunale involvering heri.

 

Modellen kræver fortsat Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse i forhold til krav til deponering. Ligeledes vil det skulle afklares, om der er tale om statsstøtte, som kræver anmeldelse til EU-kommissionen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at advokatens notat tydeliggør, at den opsatte model for udvikling af Fritidscenteret kan gennemføres. Sagen er afklaret i et omfang, så det er muligt at tage stilling til, om projektet skal sættes i gang.

 

Forvaltningen vurderer, at den største risiko for Varde Kommune ligger i det tilfælde, at fonden går fallit, og at realkreditinstituttet vil kræve, at Varde Kommune overtager ejendom og relateret gæld.

  

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af IFV og Gribskov Gruppens forslag vil gøre Fritidscenteret til et kraftcenter for idræts- og fritidslivet i Varde Kommune.

 

At etablere kraftcentre eller fyrtårne ligger også i forlængelse af indholdet i fritids- idræts- og kulturpolitikken.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I forbindelse med fondens låntagning vil Varde Kommune forventeligt skulle deponere et beløb svarende til den del af det lånte beløb, der relaterer sig til kommunale formål. Deponeringsbeløbet forventes at ville udgøre omkring 12 - 14 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1

Åben

Notat om konstruktion af idrætscenter som OPP - LETT j.nr. 300883 - Varde Kommune - 10.9.2015.PDF

124716/15

2

Åben

Udvikling af Varde Fritidscenter

73676/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,

at projektet iværksættes som beskrevet,

at der laves en tids- og handleplan for den videre realisering, og

at Udvalget løbende underrettes om udviklingen i processen.

 

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-10-2015

Fraværende:

Preben Olesen

Udvalget besluttede, at det anbefales til Byrådet,

 

at forvaltningen arbejder videre med projektet, særligt med henblik på afklaring af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse i forhold til krav til deponering. Ligeledes vil det skulle afklares, om der er tale om statsstøtte, som kræver anmeldelse til EU-kommissionen.

at der laves en tids- og handleplan for den videre realisering, og

at Udvalget løbende tager stilling til, og underrettes om udviklingen i processen.

 

Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at han ikke ønsker at projektet igangsættes.

 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-10-2015

Fraværende:

Ingen

Sagen udsættes således, at punktet kan behandles i Byrådet den 12. januar 2016, da Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at der nedsættes en arbejdsgruppe med Bent Peter Larsen i spidsen med følgende opgaver

  • Afklaring af forhold omkring økonomi
  • Afklaring af de juridiske spørgsmål
  • Afklaring af forholdet til den nuværende halanalyse,
  • Afklaring af godkendelse fra ministeriet
  • Afklaring af konsekvenser for andre haller

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies