På tirsdag starter en ny epoke inden for landdistriktsudvikling.

På tirsdag starter en ny epoke inden for landdistriktsudvikling.

11-09-2014, 09:52 - Horne

Forfatter: News

På tirsdag starter en ny epoke inden for landdistriktsudvikling.

Der afholdes stiftende generalforsamling i den nye lokale aktionsgruppe LAG Fanø-Varde, dækkende kommunerne Fanø og Varde 2014-2020.

Det foregår i Helle Hallen kl. 19.00 i mødelokale 2. I inviteres hermed til at deltage. Vedhæftet dagsorden til den stiftende generalforsamling og forslag til vedtægter. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. I bekendtgørelsen stilles bl.a. krav til bestyrelsens sammensætning og opgaver, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig og rammerne for den lokale udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er aktionsgruppens vigtigste styringsredskab, og det bliver en af de første store opgaver for den nye bestyrelse, at få udviklingsstrategien på plads, så de er klar til at modtage ansøgninger om tilskud til projekter i 2015.

Vel mødt.

 

Venlig hilsen

 

Hanne Jespersen

Lokalsamfundskonsulent og

LAG Koordinator

 

Etablering af den nye lokale aktionsgruppe dækkende kommunerne Fanø og Varde 2014-2020

LAG Fanø-Varde

 

Informationsmødet afholdes tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.00 i Helle Hallen, Vrenderup, 6818 Årre.

Dagsorden:

 1.        Velkomst
 2.        Valg af dirigent
 3.        Valg af referent
 4.        Baggrund for informationsmødet m.m.
 5.        Oplæg om etablering af ny fælles LAG for Fanø og Varde Kommuner
 6.        Opklarende spørgsmål
 7.        Beslutning om der skal etableres en ny LAG forening for Fanø og Varde Kommuner

Tilmeldinger til informationsmødet senest torsdag den 11. september 2014 sendes til koordinator Hanne Jespersen, LAG Varde, haje@varde.dk og spørgsmål kan rettes til telefon 7994 7963.

 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i den nye lokale aktionsgruppe LAG Fanø-Varde, dækkende kommunerne Fanø og Varde.

Under forudsætning af, at der på informationsmødet kl. 17.00 samme dag i Helle Hallen træffes beslutning om, at der etableres en ny LAG forening for Fanø og Varde Kommune indkaldes hermed til stiftende generalforsamling for ovenstående forening tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00 i Helle Hallen, Vrenderup, 6818 Årre.

Dagsorden jf. bekendtgørelse § 7:

 1.        Velkomst
 2.        Valg af dirigent
 3.        Valg af referent
 4.        Valg af stemmetællere
 5.        Forslag til vedtægter samt beslutning om godkendelse
 6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand jf. § 9

  Bestyrelsen tegner den lokale aktionsgruppe. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges blandt aktionsgruppens medlemmer på en generalforsamling, jf. § 6. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis de er fyldt 18 år. Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen, at kandidaten er til stede på generalforsamlingen, eller at kandidaten har afgivet skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.
  Stk. 2 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen
  Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 7
  Stk. 4. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område og kan varetage interesserne for nedenstående 4 socioøkonomiske grupper:

  1) Lokale borgere
  2) Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger
  3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og
  4) Offentlige myndigheder

  Stk. 5: Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen
  Stk. 6. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7
  Stk. 7. Repræsentanter for hver af de i stk. 4 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer
  Stk. 8. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl, jf. § 6, stk. 1

 7.        Valg af revisor
 8.        Eventuelt

Af hensyn til det praktiske opfordrer vi til, at man tilmelder sig generalforsamlingen på en af nedenstående mailadresser med angivelse af navn, adresse og tlf.nr. og eventuelt om man repræsenterer en forening, virksomhed eller erhvervsorganisation eller blot deltager som borger jf. punkt 6. Tilmelding meget gerne inden den 11. september til:

LAG koordinator på Fanø, Helle Andersen: Tlf. nr. 5183 5285 eller ha@fanoe.dk

LAG koordinator i Varde, Hanne Jespersen: Tlf. 7994 7963 eller haje@varde.dk

Venlig hilsen

Initiativgruppen til etablering af ny LAG på Fanø og i Varde Kommuner

 

Forslag til

Vedtægter for LAG Fanø-Varde 2014-2020

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn

Aktionsgruppens navn er LAG Fanø-Varde

§ 2. Hjemsted (Område)

Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Fanø og Varde Kommuner

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

1)      at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,

2)      at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og

3)      at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

II. Medlemmer

§ 4. Medlemmer

Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og regionsrådet er dog undtaget fra bopælskravet.

§ 5. Optagelse og udmeldelse

Optagelse i den lokale aktionsgruppe sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Medlemsskabet bekræftes en gang årligt og senest før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning jf. § 18, stk. 4.

III. Ledelse

§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender for den lokale aktionsgruppe inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af den lokale aktionsgruppes medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.

 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1)      Valg af dirigent.

2)      Valg af referent.

3)      Valg af stemmetællere.

4)      Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5)      Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6)      Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7)      Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8)      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.

9)      Valg af revisor.

10)   Eventuelt.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning samt stemmetællere.

 

Stk. 8. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

Stk. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

 

Stk. 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 8. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

 

Stk. 4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.

 


 

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

1)      lokale borgere (1 fra Fanø Kommune og 1 fra Varde Kommune)

2)      lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger (1 fra Fanø Kommune og 1 fra Varde Kommune)

3)      lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger (2 fra Fanø Kommune og 2 fra Varde Kommune)

4)      offentlige myndigheder (3)  (jf. stk. 2)

Stk. 2. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Der vælges 4 fra Fanø Kommune og 4 fra Varde Kommune dækkende de tre socioøkonomiske grupper1 - 3. Repræsentanter for hver af i stk. 1 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig-, aldersmæssig- og geografisk fordeling.

 

Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse og regionsråd kan på forhånd udpege hvert 1 medlem af bestyrelsen, jf. dog stk. 2. Offentlige myndigheder udgør således 3 personer i alt, der ikke skal vælges af generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.

 

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller have afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.

 

Stk. 7. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

 

Stk. 8. Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

 

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand (således at formand og næstformand repræsenterer hver sit område) og en kasserer samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens udtræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved udtræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 11. Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.

 

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

 

Stk. 13. Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper anført i stk. 1, nr. 1-3.

 

Stk. 14. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.

 

Stk. 15. Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.

 

§ 10. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden bl.a. ansvaret for følgende opgaver:

1)      Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11 i bekendtgørelsen.

2)      Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter.

3)      Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedure og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud.

4)      Indkalde projektansøgninger ved højest 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.

5)      Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.

6)      Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien.

7)      Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker ved anvendelse af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, § 11, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint kan komme i betragtning til tilskud.

8)      Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i NaturErhvervstyrelsen.

9)      Meddele begrundede afslag til ansøgere.

10)   Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi.

11)   Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe.

12)   Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud.

13)   Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.

14)   Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling.

15)   Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse.

16)   Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe.

17)   Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.

18)   Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.

19)   I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der var dækket af en lokal aktionsgruppe i perioden 2007-2013, overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne.

 

 

Stk. 2. Inden for det budget den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.

 

 Stk. 3. Bestyrelsen indgår, inden for de givne økonomiske rammer, kontrakt med en koordinator til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bistår den lokale aktionsgruppe ved kontraktindgåelsen med koordinator.

 

 Stk. 4. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen.

 

 Stk. 5. Hvis der foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.

 

§ 11. Habilitetsregler

Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.

 

 Stk. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktionsgruppen.

 

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

 

Stk. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.

 

§ 12. Den lokale aktionsgruppes formand

Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.

 

§ 13. Den daglige ledelse

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og referatet af bestyrelsesmøderne godkendes af bestyrelsen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren indgår i et fagligt netværk med andre koordinatorer for lokale aktionsgrupper i regionen. Koordinatornetværket understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative opgaver.

 

IV. Økonomiske forhold

§ 14. Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe opnås ved tilskud.

 

§ 15. Regnskab

Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 16. Revision

Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 17. Prokura

Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 


 

V. Vedtægtsændringer, eksklusion og ophør

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

Retsgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres retsgrundlaget foretager bestyrelsen for aktionsgruppen konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af retsgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Stk. 2. Forslag om andre ændringer af vedtægterne end nævnt under stk. 1, og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

 

Stk. 3. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal fremsendes til godkendelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Stk. 4. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

 

§ 19. Ophør

Aktionsgruppen ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet.

 

Stk. 2. Ved ophør før programperiodens udløb går uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet, tilbage til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16.09.2014.

 

I bestyrelsen: (navne og underskrifter). 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, samt til at føre statistik over antallet af besøgende.
Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.
Accepter cookies